Chat hỗ trợ
Chat ngay

Danh Sánh 100 Hàm Phổ Biến Thông Dụng Nhất Trong Excel – 100 hàm dùng nhiều nhất trong Excel

Danh sách 100 hàm sử dụng trong excel

Trong quá trình học excel, bạn có tự hỏi bao giờ mình nhớ hết tất cả các hàm trong excel hay không. Đương nhiên là không, vì chính bản thân mình cũng không bao giờ nhớ hết tất cả các hàm trong exce. Vì vậy, khi muốn thực hiện chức năng nào hoặc áp dụng vào công việc thì mình cần phải nhớ rõ chức nâng và tên hàm thôi là được.

Nhớ tên hàm và chức năng của hàm sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và từ đó sẽ tìm hiểu cách dùng của chúng. Dước đây là danh sách và công dụng của 7 bộ hàm, tương đương 70 hàm excel phổ biến nhất mà mình tổng hợp lại để tiện xem lại.

10 hàm xử lý chuỗi phổ biến trong Excel

 • Hàm FIND: Trả về vị trí bắt đầu của một chuỗi văn bản trong một chuỗi văn bản khác (phân biệt chữ hoa chữ thường).
 • Hàm LEFT: Trả về chuỗi từ một chuỗi khác bắt đầu từ bên trái.
 • Hàm LEN: Đếm số ký tự từ giá trị được cung cấp.
 • Hàm LOWER: Chuyển một văn bản thành chữ thường.
 • Hàm MID: Trả về một chuỗi con từ một chuỗi sử dụng một vị trí và số ký tự cụ thể.
 • Hàm PROPER: Chuyển đổi một văn bản thành một văn bản hoa thường thích hợp.
 • Hàm REPT: Lặp lại một giá trị nhiều lần.
 • Hàm RIGHT: Trả về chuỗi từ một chuỗi khác bắt đầu từ bên phải.
 • Hàm SEARCH: Trả về vị trí bắt đầu của một chuỗi văn bản trong một chuỗi văn bản khác (phân biệt chữ hoa chữ thường).
 • Hàm UPPER: Chuyển một văn bản thành văn bản viết hoa.

10 hàm xử lý ngày tháng trong Excel

 • Hàm DATE: Trả về một ngày hợp lệ sử dụng ngày, tháng và năm được cung cấp.
 • Hàm DATEDIF: Tính toán sự khác biệt giữa hai ngày.
 • Hàm DATEVALUE: Chuyển đổi một ngày được định dạng dưới dạng văn bản thành một ngày thực tế.
 • Hàm DAY: Trả về ngày kể từ ngày được cung cấp.
 • Hàm DAYS: Trả về số ngày giữa hai ngày.
 • Hàm EDATE: Trả về một ngày sau khi cộng / trừ các tháng kể từ ngày được cung cấp.
 • Hàm EOMONTH: Trả về ngày cuối cùng của tháng từ một tháng trong tương lai hoặc một tháng trước.
 • Hàm MONTH: Trả về tháng kể từ ngày được cung cấp.
 • Hàm NETWORKDAYS: Đếm ngày giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, không bao gồm các ngày cuối tuần và ngày lễ.
 • Hàm NETWORKDAYS.INTL: Đếm số ngày từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, không bao gồm các ngày cuối tuần (Tùy chỉnh) và ngày lễ.

Hàm xử lý thời gian trong Excel

 • Hàm HOUR: Trả về giờ kể từ thời gian được cung cấp.
 • Hàm MINUTE: Trả về phút kể từ thời gian được cung cấp.
 • Hàm NOW: Trả về ngày và giờ hiện tại.
 • Hàm SECOND: Trả về giây kể từ thời gian được cung cấp.
 • Hàm TIME: Trả về thời gian hợp lệ bằng cách sử dụng giờ, phút và giây được cung cấp.
 • Hàm TIMEVALUE: Chuyển đổi một giá trị thời gian được lưu trữ dưới dạng văn bản thành thời gian thực.

Các hàm logic trong Excel

 • Hàm AND: Kiểm tra nhiều điều kiện và trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện là ĐÚNG.
 • Hàm FALSE: Trả về giá trị boolean FALSE.
 • Hàm IF: Kiểm tra một điều kiện và trả về một giá trị nếu điều kiện đó là ĐÚNG một số giá trị khác.
 • Hàm IFERROR: Kiểm tra một giá trị cho một lỗi và trả về giá trị được chỉ định nếu xảy ra lỗi, các giá trị khác trả về giá trị ban đầu.
 • Hàm IFNA: Kiểm tra giá trị cho lỗi # N / A và trả về giá trị được chỉ định nếu lỗi xảy ra, các giá trị khác trả về giá trị ban đầu.
 • Hàm NOT: Đảo ngược một giá trị / kết quả logic.
 • Hàm OR: Kiểm tra nhiều điều kiện và trả về TRUE nếu bất kỳ điều kiện nào là ĐÚNG.
 • Hàm TRUE: Trả về giá trị boolean TRUE.

Các hàm toán học trong Excel

 • Hàm ABS: Chuyển một số thành số tuyệt đối.
 • Hàm EVEN: Làm tròn một số đến số chẵn gần nhất.
 • Hàm INT: Trả về phần nguyên từ giá trị được cung cấp.
 • Hàm MOD: Trả về giá trị còn lại sau khi chia một số với một số bị chia.
 • Hàm MROUND: Làm tròn một số thành bội số đã cho.
 • Hàm RAND: Trả về một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1.
 • Hàm SUM: Tính tổng giá trị được cung cấp.
 • Hàm SUMIF: Tính tổng giá trị được cung cấp bằng cách sử dụng điều kiện được chỉ định.
 • Hàm SUMIFS: Tính tổng giá trị được cung cấp bằng cách sử dụng nhiều điều kiện được chỉ định.
 • Hàm SUMPRODUCT: Nhân và tổng các giá trị của mảng.
 • Hàm TRUNC: Trả về một số sau khi cắt bớt số ban đầu.

Các hàm thống kê trong Excel

 • Hàm AVERAGE: Tính giá trị trung bình của các giá trị số được cung cấp.
 • Hàm AVERAGEA: Tính giá trị trung bình của các giá trị số, boolean và số được cung cấp dưới dạng văn bản.
 • Hàm AVERAGEIF: Tính giá trị trung bình của các số dựa trên các điều kiện bạn chỉ định.
 • Hàm AVERAGEIFS: Tính giá trị trung bình của các số dựa trên nhiều điều kiện bạn chỉ định.
 • Hàm COUNT: Đếm các giá trị số được cung cấp.
 • Hàm COUNTA: Đếm các giá trị được cung cấp ngoại trừ khoảng trống.
 • Chức năng COUNTBLANK: Đếm các giá trị trống.
 • Hàm COUNTIF: Đếm các giá trị được cung cấp bằng cách sử dụng điều kiện được chỉ định.
 • Hàm COUNTIFS: Đếm các giá trị được cung cấp bằng cách sử dụng nhiều điều kiện được chỉ định.
 • Hàm MAX: Trả về giá trị lớn nhất từ ​​danh sách các giá trị.
 • Hàm MIN: Trả về giá trị nhỏ nhất từ ​​danh sách các giá trị.

Các hàm tra cứu trong Excel

 • Hàm ADDRESS: Tạo tham chiếu ô hợp lệ theo hàng và cột được cung cấp.
 • Hàm AREAS: Đếm số phạm vi trong tham chiếu được cung cấp.
 • Hàm CHOOSE: Trả về một giá trị từ danh sách các giá trị sử dụng số chỉ mục.
 • Hàm COLUMN: Trả về số cột của ô được giới thiệu.
 • Hàm COLUMNS: Đếm số cột được tham chiếu trong phạm vi được cung cấp.
 • Hàm FORMULATEXT: Trả về các công thức từ ô được tham chiếu.
 • Hàm HLOOKUP: Tìm kiếm giá trị ở hàng trên cùng của bảng và trả về giá trị từ cùng một cột bằng cách sử dụng số chỉ mục.
 • Hàm HYPERLINK: Tạo văn bản với siêu liên kết bằng cách sử dụng liên kết được chỉ định.
 • Hàm INDEX: Trả về một giá trị từ một danh sách bằng cách sử dụng số chỉ mục của giá trị đó trong danh sách.
 • Hàm INDIRECT: Tạo một tham chiếu ô hợp lệ từ văn bản được cung cấp.
 • Hàm LOOKUP: Tra cứu giá trị từ một hàng, cột hoặc mảng.
 • Hàm MATCH: Trả về số chỉ mục của giá trị từ danh sách các giá trị.
 • Hàm OFFSET: Trả về một tham chiếu đến một phạm vi là một số hàng và cột cụ thể cách xa một ô hoặc phạm vi ô.
 • Hàm ROW: Trả về số hàng của ô được giới thiệu.
 • Hàm ROWS: Đếm các hàng được tham chiếu trong phạm vi được cung cấp.
 • Hàm TRANSPOSE: Thay đổi hướng của một dải ô.
 • Hàm VLOOKUP: Tìm kiếm một giá trị trong cột đầu tiên của bảng và trả về giá trị từ cùng một hàng của giá trị phù hợp bằng cách sử dụng số chỉ mục.

Danh sách hàm kiểm tra thông tin trong Excel

 • Hàm CELL: Trả về thông tin cụ thể về ô được tham chiếu.
 • Hàm ERROR.TYPE: Trả về một số đại diện cho lỗi.
 • Hàm INFO: Trả về thông tin về môi trường hoạt động hiện tại.
 • Hàm ISBLANK: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có trống không và trả về TRUE.
 • Hàm ISERR: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là lỗi khác với # N / A hay không và trả về TRUE.
 • Hàm ISERROR: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là lỗi hay không và trả về TRUE.
 • Hàm ISEVEN: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là số chẵn hay không và trả về TRUE.
 • Hàm ISFORMULA: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là công thức hay không và trả về TRUE.
 • Hàm ISLOGICAL: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là giá trị logic hay không và trả về TRUE.
 • Hàm ISNA: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là # N / A hay không và trả về TRUE.
 • Hàm ISNONTEXT: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là giá trị không phải văn bản hay không và trả về TRUE.
 • Hàm ISNUMBER: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là số hay không và trả về TRUE.
 • Hàm ISODD: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là số lẻ hay không và trả về TRUE.
 • Hàm ISREF: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là tham chiếu hay không và trả về TRUE.
 • Hàm ISTEXT: Kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là văn bản hay không và trả về TRUE.
 • Hàm Number: Chuyển đổi boolean thành một số.
 • Hàm NA: Trả về giá trị # N/A.
 • Hàm SHEET: Trả về số trang của ô được giới thiệu.
 • Hàm SHEETS: Đếm số trang trong tham chiếu.
 • Hàm TYPE: Kiểm tra một giá trị cho một lỗi và trả về một số đại diện cho nó.

Các hàm liên quan đến tài chính của Excel

 • Hàm FV: Tính giá trị tương lai của khoản đầu tư.
 • Hàm PMT: Tính toán khoản vay phải trả định kỳ mà bạn cần phải trả.
 • Hàm PV: Tính giá trị hiện tại của khoản đầu tư tài chính hoặc một khoản vay.
5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *